Casemanagement in verlengde armconstructie

Bedrijfszorg en curatieve zorg

Binnen Nederland kennen we de bedrijfszorg en de curatieve zorg (zorg gericht op genezing). Nederland is hierin uniek binnen Europa. Binnen Nederland is alleen de  bedrijfsarts of de verzekeringsarts (UWV) bevoegd om te bepalen welke beperkingen er zijn op basis van sociaal geneeskundige gronden, dit zal de bedrijfsarts rapporteren naar medewerker en het bedrijf. Deze rapportage is een advies en zal worden opgenomen in het medisch dossier (UWV-verplichting). 

Omdat het niet over koetjes en kalfjes gaat.

Omdat het niet over koetjes en kalfjes gaat.

De behandelaars in de curatieve sector zijn niet bevoegd uitspraken te doen over de belastbaarheid van de medewerker in relatie tot arbeid. Zij zullen de medewerker hiervoor moeten doorverwijzen naar de bedrijfsarts en kunnen de bedrijfsarts informeren over de vorderingen en de stand van zaken. 

De bedrijfsarts zal met het totaalplaatje van informatie (werknemer, werkgever, behandelende sector en eigen deskundigheid) werknemer en werkgever adviseren ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zal hij conform wetgeving Poortwachter (WvP) de probleemanalyse en zo nodig functionele mogelijkheden lijst,  bijstelling probleemanalyse of actueel oordeel opstellen.

Taken bedrijfsarts bij ziekte

 • Opstellen van een probleemanalyse na 6 weken ziekte (conform WvP).
 • Opvragen van noodzakelijke medische informatie bij de curatieve sector om de belastbaarheid en het verloop van de medische problematiek van de medewerker te kunnen beoordelen,
 • Opstellen van Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)  en Actueel Oordeel, zodat duidelijk wordt welke mogelijkheden de medewerker wel heeft,
 • Begeleiden van de medewerker en monitoren of de arbeidsmogelijkheden toenemen,
 • Daarnaast kan de bedrijfsarts de medewerker adviseren bepaalde behandelingen te ondergaan en doorverwijzen naar de curatieve zorg omdat deze een bijdrage leveren aan adequaat herstel. Ook kan de bedrijfsarts het bedrijf adviseren aanvullend onderzoek te laten uitvoeren door een andere deskundige (arbeidsdeskundige, bedrijfsfysiotherapeut, psycholoog, coach of of ergonoom)
 • Toetsen of de medewerker adequate zorg krijgt en zo nodig hierin adviseren en rapporteren
 • Contact onderhouden met de werkgever (en casemanager).

De Casemanager met BIG-registratie

Steeds vaker wordt er gekozen voor de begeleiding van een casemanager. Binnen Vision at Work zijn de casemanagers BIG-geregistreerd. Casemanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor het bedrijf. Als een Casemanager bedrijfsfysiotherapeut is zal, bij fysieke problematiek, de bedrijfsarts minder vaak ingezet hoeven worden en bedrijven hebben dan zeer specialistisch ondersteuning tegen lage kosten. Casemanagers werken nauw samen met de bedrijfsarts en zullen bij medische problematiek die  inzet van de bedrijfsarts direct afstemmen met de bedrijfsarts.  Door het inzetten van de casemanager kan de bedrijfsarts adequater worden ingezet, zal waar nodig interventie snel worden ingezet en wordt tijd gewonnen en kosten bespaard. Afhankelijk van de afspraken met het bedrijf en wat vastgelegd is in het beleid van de organisatie, zal de casemanager de volgende taken kunnen uitvoeren.

Taken van de Casemanager

 • Registreert verzuim en onderhoudt contact met de medewerker (alles wat niet medisch is)
 • Biedt ondersteuning bij re-integratie en stemt waar nodig af met bedrijfsarts
 • Geeft de medewerker advies op het gebied van interventie in het curatieve circuit (indien gewenst met afstemming van de bedrijfsarts)
 • Bemiddelt bij een wachtlijst in de curatieve sector
 • Adviseert medewerker en leidinggevende op het gebied van werkhervatting (indien gewenst met afstemming van de bedrijfsarts)
 • Plant afspraak in bij bedrijfsarts voor medewerker
 • Doet melding bij UWV en controleert op vangnetregeling
 • Controleert naleving WvP en geeft de werkgever en de medewerker hierover advies
 • Adviseert de werkgever op het gebied van verzuimbeleid
 • Coacht leidinggevenden en ondersteunt medewerkers tijdens het verzuim
 • Geeft training aan leidinggevenden op het gebied van verzuimbegeleiding van medewerkers
 • Ondersteunt de leidinggevende en medewerker bij het opstellen van een plan van aanpak, eerste jaars evaluatie, eindevaluatie en WIA-aanvraag
 • Overlegt met bedrijfsarts waar nodig

Taak van de leidinggevende

De werkgever heeft de taak de medewerker te (laten) begeleiden als ten gevolge van ziekte geen arbeidsmogelijkheden zijn. Om de terugkeer op de werkvloer te bevorderen, adviseert Vision at Work, de leidinggevende contact met de medewerker te blijven onderhouden, ook tijdens het verzuim.
Doel is de medewerker betrokken te houden bij het werk (koetjes en kalfjes) en de verbondenheid met de collega’s en de organisatie te onderhouden, om de drempel voor terugkeer in werk laag te houden.Indien het verzuim langer duurt, zal de medewerker uiterlijk in de zesde week een bedrijfsarts moeten bezoeken. De bedrijfsarts brengt samen met de medewerker de arbeidsmogelijkheden en onmogelijkheden in kaart. De bedrijfsarts stelt in de zesde week een probleemanalyse op, waarin de medewerker en het bedrijf geadviseerd worden over de (on)mogelijkheden en het te verwachten verloop en herstel van de arbeidsmogelijkheden. De leidinggevende vertaalt de probleemanalyse samen met de medewerker in een plan van aanpak (casemanager kan hierbij adviseren). Ook als een medewerker niet kan werken zal de leidinggevende in gesprek moeten blijven met de medewerker.

Achter de wolken schijnt de zon

Boven de wolken schijnt altijd de zon

Het bedrijf blijft immers verantwoordelijk voor goede begeleiding en zal, waar nodig,  andere deskundigen moeten (laten) inschakelen om de medewerker optimaal te begeleiden naar werkhervatting. Indien een medewerker nog niet gekomen is tot volledige werkhervatting ten gevolge van medische problematiek zal er uiterlijk in de 93-e week na ziekmelding een WIA aanvraag gedaan moeten worden (dit is een verzekering van de werknemer). Het UWV zal toetsen of de medewerker arbeidsmogelijkheden heeft en of de werkgever voldoende heeft gedaan om deze te benutten. De toetsing is gebaseerd op het tijdig zetten van de stappen (WvP) en goede ondersteuning bij het begeleiden naar werk. Dit proces zal schriftelijk onderbouwd, moeten worden meegestuurd bij de aanvraag WIA-beoordeling.

Mediation

Indien een medewerker niet ziek is maar een conflict heeft met zijn leidinggevende of een collega en zich daarom ziek meldt zal de werkgever zo snel als mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken, samen met de medewerker in gesprek moeten om de knelpunten te bespreken en deze samen op te lossen. Afhankelijk van de problematiek zal hiervoor extra begeleiding (casemanager of mediator) wenselijk zijn.

 

 

 

 

 

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.